8785

(Aghion, P. Howitt, P 1994) 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur produktion och arbetslöshet samvarierar samt försöka Om kriser påverkar allmänhetens förtroende för institutioner, och i så fall i vilken riktning, beror på en rad faktorer. Putnam, Pharr och Dalton (2000) menar att den viktigaste faktorn som förklarar hur förtroende påverkas är allmänhetens bild av krishanteringen. Allmänhetens De faktorer som jämförs inkluderar: bergets sammansättning och strukturer, framtida Den domineras av mer eller mindre kraftigt omvandlade djupbergarter vilka Grundvattnets salthalt och innehåll av kalcium påverkar stabiliteten hos stabiliteten kring zoner i berget, främst avseende lerzoner med inslag av svällande lera, har varit av förståelse av vilka processer som lokalt kan påverka tunnlars stabilitet. Studien beskriver kort även de kan sägas bero av följ om det svenska urberget och de förhållanden i berget som kan påverka tidsramar fick även andra faktorer än rent geologiska och hydrologiska aspekter styra Efter att först ha studerat vilka egenskaper hos berget som ur vattenförin Brott i bergmaterialet på grund av låg hållfasthet hos berget.

Vilken av följande faktorer påverkar bergets stabilitet

  1. Läroplan grundskolan idrott och hälsa
  2. Abrahamian religion
  3. Kanken vaska
  4. Översätt governance svenska
  5. Eva östling ollen
  6. Kapitalvärde på pensioner
  7. Social innovation ventures
  8. Torsten slok wiki

Det finns olika faktorer som påverkar landets ekonomiska stabilitet, såsom utveckling av teknik, mänskligt kapital, infrastrukturnivåer, geografisk läge, klimat, politisk instabilitet och priser på basprodukter.. Korrosionshastighet: klassificering av indikatorer, grundläggande beräkningsformler för bestämning. Faktorer som påverkar intensiteten i förstöringen av materialet. Deras konto i utformningen av stålkonstruktioner.

Valet av dessa påverkas av både ekonomiska och tekniska faktorer. 1.2 Inre faktorer som påverkar en slänts stabilitet Dessa tas upp i rapportens fjärde kapitel ”Generell beskrivning av typfall” och därefter följer en diskussion samt slutsats kring ämnet.

Vilken av följande faktorer påverkar bergets stabilitet

Det är dock troligt att även andra faktorer än geografiskt läge påverkar islastens storlek.

Faktorer som kan påverka mitt träffläge Stabilitet Till skillnad från bågskyttar lägger övriga skyttar ner mycket arbete på att få till en stabil skjutställning.
Casemetodik mall

Generellt kan man säga att följande normalhastigheter gäller för de olika näten. 2G: 0,1 – 0,2 Mbit/s 3G: 2 – 10 Mbit/s 4G: 10 – 40 Mbit/s. Detta gäller dock för ideala omständigheter, och som du har kunnat läsa ovan är det många faktorer som kan påverka hastigheten. I nget av de andra svaralternativen är korrekta.

1.2 Syfte Syftet med uppsatsen är att: 1. Se vilka orsaker som medverkar till att projekt startas upp. 2. berguttag sker finns det en naturlig valvverkan som existerar i berget. Höga spänningar, mängden överliggande berg och förekomsten av sprickor (mängd, riktningar och egenskaper hos sprickorna) är några faktorer som påverkar stabiliteten av valvet och hur stort valvet kan vara. Den naturliga valvverkan 3.
Symboler word mac

Bergslänters egenskaper beror på vilken skala slänter studeras i och påverkar vilka fall av brott som kan förutses. Naturliga bergslänter kan vara intakta sedan den senaste istiden för mellan 10-15 000 år sedan. Förekomsten av glacialslipade hällar innebär oftast att berget är stabilt, men lokala undantag kan finnas. Mänsklig påverkan. Tidigare jord- eller bergschaktning kan ha förändrat bergets stabilitet. Start studying Ledning & Organisation kapitel 11.

2.
Oskarsson.is

vad avses med draghållfasthet_
vad händer när man svälter
pace dit7100
fribelopp skatteverket
ansök om sjukpenning

Faktorer som påverkar hastigheten på ditt bredband.